09.00 – 10.00 Reģistrācija. Rīta kafija un sarunas. Viesnīcas vestibilā

10.00 – 10.15 Atklāšanas uzrunas. Zālē Dzintari

Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja un Zane Oliņa, Skola2030 Mācību satura ieviešanas vadītāja

10.15 – 10.35 Iekļaujoša izglītība: taisnīgas izglītības sistēmas vīzija. Zālē Dzintari

Marija Golubeva, izglītības politikas analītiķe

Visiem bērniem ir vienādas tiesības uz labu izglītību. Izglītības politikas mērķis Latvijā daudzus gadus bija saistīts galvenokārt ar ekonomikas izaugsmi un valstisko identitāti. Tajā pašā laikā nevienlīdzība ir viens no nopietnākajiem attīstību traucējošiem faktoriem, kam netika pievērsta pietiekama valstiska uzmanība. Vienādu iespēju garantēšana praksē prasa lielus ieguldījumus un ļoti pārdomātu un mērķtiecīgu politiku.

10.35 – 11.00 Iekļaujoša skola no skolēna perspektīvas. Zālē Dzintari

Mariuss Franks (Marius Frank), organizācija Achievement for All (Apvienotā Karaliste), E-izglītības un mācību materiālu izstrādes direktors

Skolām ir jānodrošina sistēmisks veids, kādā tiek veicināta ikviena indivīda attīstība – es varu, es daru, man ir, es esmu! Iekļaujoša domāšana un prakse nodrošina pastāvīgu attīstības procesu, ko raksturo lēmumu pieņemšana un konkrēta rīcība. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, visa skolēna mācīšanās pieredze jāuztver kā viens veselums; iekļaujoša skola rada ticību saviem spēkiem un ceļ bērnu un jauniešu pašapziņu ikvienā izglītības posmā.

11.00 -11.20 Redzējums par iekļaujošās un speciālās izglītības situāciju Latvijā. Zālē Dzintari

Mārīte Rozenfelde, Asoc. prof., Dr. paed., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Skola2030 eksperte

Par situāciju un tendencēm speciālo skolu darbībā Latvijā. Kas ir pašvaldību un vecāku atbildība skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanas procesā? Un cik liela nozīme ir speciālo pedagogu un pedagogu palīgu iekļaujoša izglītības procesa nodrošinājumam skolā.

11.20 – 12.00 Iekļaujoša mācīšanās: skolotāja loma un ietekme. Zālē Dzintari

Siana Viljamsa (Sian Williams), British Council programmas Connecting Classrooms profesionālās attīstības trenere

Kā skolotājam strādāt klasē, kur skolēniem ir atšķirīgas mācību vajadzības un iepriekšēja pieredze? Kāda ir skolotāja loma un ietekme? Kādas ir veiksmīgākās mācīšanas un mācīšanās metodes, lai skolotājs varētu ieinteresēt ikvienu skolēnu.

12.00 – 12.50 Pusdienas

13.00 – 13.50 I Darba sesija mazākās grupās, dažādās telpās

14.00 – 14.50 II Darba sesija mazākās grupās, dažādās telpās

15.00 – 15.30 Pēcpusdienas tēja britu stilā

15.30 – 16.15 Paneļdiskusija: Saskaņota rīcībpolitika un prakse: kā to panākt? Zālē Dzintari

Vadītāja: Baiba Moļņika, UNESCO LNK ģenerālsekretāre

Dalībnieki: Mudīte Reigase, VISC, Speciālās izglītības nodaļas vadītāja, Ilze Žagare, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas, Lielrīgas reģionālās programmas/ Resursu un kompetences centra direktore, Dita Nīmante, Latvijas Universitāte, Dr. paed., asoc. prof. Inese Stepko, Liepājas iekļaujošāš izglītības atbalsta centra vadītāja, O.Kalpaka 15. vidusskolas speciālā skolotāja, sākumskolas skolotāja, Skola2030 eksperte, Olita Strazdiņa, Bauskas izglītības pārvaldes metodiķe.

Starp-institucionālā sadarbība iekļaujošas izglītības nodrošināšanā. Kā un vai dažādas institūcijas saskaņo savu darbību un mērķus? Kādi ir dažādi modeļi sadarbībai? Kā panākt, ka rīcībpolitika tiek efektīvi īstenota un ka labā prakse ietekmē un virza politikas veidošanu?

16.15 – 16.30 Pārdomas un atziņas pēc konferences. Zālē Dzintari

Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra direktors, Solvita Lazdiņa, Rīgas Pilsētas sākumskolas direktore, Skola2030 eksperte

16.30 – 17.30 Pēcpusdienas sarunas pie kafijas

DARBA SESIJU APRAKSTI (katram dalībniekam reģistrācijas brīdī ir iespēja izvēlēties vienu no sešām izvēles iespējām katrā darba sesijas periodā).

I Darba sesijas izvēles:

13.00 – 13.50 LABĀ PRAKSE: Atbalsta modeļi skolēniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām. Zāle Dzintari

Krisa Voudhausa (Kris Wodehouse), organizācijas Achievement for All reģionālā vadītāja

Pārāk daudzi skolēni ar īpašām vajadzībām negūst tikpat lielus panākumus mācībās kā viņu klases biedri, un rezultātā beidz skolu bez nepieciešamajām pamatprasmēm, kas ir būtiskas, lai patstāvīgi veidotu savu dzīvi. Šīs sesijas laikā konferences dalībniekiem tiks sniegts ieskats, kā savlaicīgi identificēt skolēnu īpašās vajadzības un kādas ir metodes, kā šādus skolēnus atbalstīt.

13.00 – 13.50 DARBNĪCA: Diferencēta pieeja mācībām: paņēmieni bērnu ar daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām iekļaušanai. Zālē Bulduri

Siana Viljamsa (Sian Williams) British Council programmas Connecting Classrooms profesionālās attīstības trenere

Kā bērnu daudzveidīgās mācīšanās vajadzības izpaužas praksē un kā, izmantojot dažādus mācīšanās organizēšanas veidus un paņēmienus, skolotājs var nodrošināt iekļaujošu mācību vidi un atbilstošu atbalstu katram skolēnam. 

13.00 – 13.50 DARBNĪCA: Tehnoloģiju izmantošana iekļaujošas izglītības veicināšanā. Zāle Dubulti

Mariuss Franks (Marius Frank), organizācija Achievement for All (Apvienotā Karaliste), E-izglītības un mācību materiālu izstrādes direktors

Konferences dalībniekiem tiks sniegts ieskats, kādi tehnoloģiski risinājumi ir pieejami un kā tos efektīvi izmantot iekļaujoša mācīšanās procesa nodrošināšanai. Ko skolotājs un skola kopumā var darīt, lai sekmētu ikkatra skolēna mācīšanās efektivitāti un uzlabotu individuālos rezultātus.

13.00 – 13.50 DARBNĪCA: Metodes darbam daudz-valodīgā klasē. Zāle Ķemeri

Dažādu metožu un piemēru pielietošana mācību procesa uzlabošanai skolēniem, kuriem mācību valoda nav dzimtā valoda, un viņu veiksmīga iekļaušana klasē.

13.00 – 13.50 DARBNĪCA: Dažādība kā resurss: daudzkulturāla klase un skolas-kopienas sadarbība. Zālē Melluži

Ingūna Irbīte, nevalstiskās organizācijas Izglītības attīstības centrs (IAC) eksperte

Iepazīšanās ar IAC resursiem daudzkultūru izglītībā – metodiskajiem materiāliem, kas izmantojami mācību un audzināšanas darbā, sadarbības skolu pieredzi, kā arī centra veiktās izpētes secinājumiem par jauniebraucēju un reemigrantu bērnu iekļaušanos izglītības iestādēs.

13.00 – 13.50 LABĀ PRAKSE: Speciālo skolu perspektīvas. Zālē Asari 

Pieredzē dalīsies Ināra Oļena, Pelču speciālās internātpamatskolas (Skola2030 pilotskola)  – attīstības centra direktore un Mg. sc. educ. Lolita Apsēna, Kokneses internātpamatskolas (Skola2030 pilostskola) speciālais pedagogs un logopēds.

II Darba sesijas izvēles: 

14.00 – 14.50 PANEĻDISKUSIJA: Kultūru un etniskā dažādība iekļaujošas izglītības kontekstā. Zālē Dzintari

Vadītāja: Ligita Grigule, Latvijas Universitātes pētniece, Skola2030 eksperte

Dalībnieki: Romāns Alijevs, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors, Ingūna Irbīte, nevalstiskās organizācijas Izglītības attīstības centrs eksperte, Aira Priedīte, Eiropas Latviešu Apvienības projektu vadītāja.

Diskusijas laikā tiks apskatīti jautājumi, kā veidot iekļaujošu mācīšanos klasē ar bērniem no dažādām kultūrām, pieredzēm un ar dažādām dzimtajām valodām. Kā veiksmīgi izmantot dažādību kā resursu, bagātinot diskusijas un mācīšanos visiem skolēniem, un kāds atbalsts skolotājam ir nepieciešams, lai to paveiktu.

14.00 – 14.50 DARBNĪCA: Attiecību un konfliktu risināšana iekļaujošā klasē. Zālē Bulduri

Siana Viljamsa (Sian Williams), British Council programmas Connecting Classrooms profesionālās attīstības trenere

Kā turpināt būt iekļaujošam/-ai, kad attiecībās starp skolēniem vai skolēnu un pieaugušo rodas konflikts vai pārpratumi, īpaši vēršot uzmanību uz gadījumiem, ja ir iesaistīti bērni ar daudzveidīgām vajadzībām. Kā efektīvi risināt konfliktus un veidot attiecības, iesaistot skolēnus problēmu risināšanā un skolotājam tiekot galā ar savām emocijām. 

14.00-15.00 DARBNĪCA: Kā izmantot skolai pieejamo informāciju un datus, lai atbalstītu katra skolēna izaugsmi. Zālē Dubulti

Mariuss Franks (Marius Frank), organizācijas Achievment for All (Apvienotā Karaliste) E-izglītības un mācību materiālu izstrādes direktors un Krisa Voudhausa (Kris Wodehouse), organizācijas Achievment for All reģionālā vadītāja

Iedvesmojošam skolotājam ir pozitīva ietekme uz skolēnu sasniegumiem un rezultātiem. Mainot pedagoģisko pieeju, iespējams ieinteresēt skolēnus augstāku mērķu izvirzīšanai un īstenošanai. Izmantojot efektīvus skolēnu datu iegūšanas un analīzes veidus, iespējams iegūt krietni vairāk informācijas par skolēnu sekmēm un izaicinājumiem, kā arī plānot darbības, kā skolotājs varētu atbalstīt skolēnus un palīdzēt īstenot viņu mērķus. Regulāra skolēnu datu monitorēšana dod iespēju pamanīt skolēnus, kuru sekmes neatbilst cerētajām.

14.00 –14.50 LABĀS PRAKSES PIEMĒRI: Darbs ar bērniem no dažādiem sociālajiem kontekstiem. Zālē Ķemeri

Dace Beināre, Liene Piķe, Ilze Žagare, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.

Dabnīca divās daļās, kur pirmajā daļā SOS ciemata audžumammas un psiholoģes dalīsies pieredzē par darbu ar bērnu no ārpusģimenes aprūpes. Kā palīdzēt bērnam iejusties skolas vidē un mazināt traumas radīto iespaidu? Otrā darbnīcas daļā akcents būs pieredzē darbā ar pusaudžiem, kuri ir nonākuši dažādu institūciju redzeslokā. Kopīgi tiks meklēti efektīvākie ceļi, kā neļaut jaunietim “izkrist no skolas” un kā palīdzēt “iekļauties skolā”. 

14.00 –14.50 LABĀ PRAKSE: Iekļaujošas izglītības īstenošana pirmsskolā. Zālē Melluži

Pieredzē dalīsies Daina Kājiņa, pirmsskolas izglītības iestādes CreaKids vadītāja

un Līga Valmiera, speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Saulespuķe vadītāja

14.00 –14.50 DARBNĪCA: Veidojot veiksmīgu sadarbību starp vecākiem un skolu. Zāle Asari 

Līga Bērziņa, biedrības Latvijas autisma apvienība vadītāja

Bērns ar speciālām vajadzībām skolā - kā padarīt iespējamas neiespējamās misijas? Kas ir pagrieziena punkti un klupšanas akmeņi sadarbībā ar izglītības iestādi, ģimeni un pašu bērnu? Kā saprast skolas kā sistēmas virzību - virzienā uz bērnu vai prom no bērna? Kā šo dinamiku ietekmē sarezģīti pieaugušie, pedagogu savstarpējās attiecības un citi faktori.

 

Papildu informācija

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar British Council pārstāvniecības Latvijā projektu asistenti Rūtu Švarcu, e-pasts: ruta.svarca@britishcouncil.lv

Konferences norises vieta un laiks:

 2018. gada 1. marts, no plkst. 9.00 līdz 17.30 Hotel Lielupe SPA & Conferences telpās, Bulduru prospektā 64/68