Konferenci par iekļaujošu izglītību “Iekļaujoša skola - ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi” organizēja British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenoto ESF projektu Nr.8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb Skola2030 un ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstu.

Konferences mērķis bija veicināt dziļāku izpratni par iekļaujošu izglītību, apzināt un dalīties ar izglītības procesā iesaistīto pušu labās prakses piemēriem un kopīgi spriest par to, kādā veidā iespējams veidot daudz iekļaujošāku mācīšanās procesu katram skolēnam. Konferences programmā īpaša uzmanība tika pievērsta mācību saturam un pieejai, un tam, kāds atbalsts nepieciešams skolēnam un skolotājam.

 Konferences programmu veidoja divi tematiskie bloki: 

  • Dažādības pedagoģija - pedagoģiskās pieejas un stratēģijas klasē ar bērniem, kas pārstāv dažādus kultūras, valodas, sociālos un ekonomiskos kontekstus un daudzveidības vadība;
  • Atbalsts bērniem ar mācību darbības traucējumiem un speciālajām vajadzībām.

Vēstules no konferences organizatoriem 

British Council pārstāvniecības Latvijā komanda saka paldies partneriem - Valsts izglītības satura centra projektam "Skola2030" un UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai par sadarbību un atbalstu konferences organizēšanā, lektoriem un darbnīcu vadītājiem par saturīgajām prezentācijām un visiem izglītības jomas ekspertiem, kuri aktīvi piedalījās konferences lekcijās un darbnīcās. 

Ikvienam bērnam ir tiesības būt iekļautam viņa valsts vispārējās izglītības sistēmā, tās ir ikviena bērna cilvēktiesības neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, spējām, sociālekonomiskā vai veselības stāvokļa. Veiksmīgu un ilgtspējīgu iekļaujošu praksi skolā var nodrošināt tikai jēgpilnas pārmaiņas visos izglītības līmeņos, un tieši tāpēc ir svarīgi par iekļaujošas izglītības jautājumiem atkal diskutēt laikā, kad valstī top jauns izglītības standarts un pieeja mācīšanai. Nākotnē, veidojot iekļaujošu mācību vidi, skolotājiem būs jāņem vērā ne tikai tas, ko un kā viņi māca, bet arī to, kādā mērā iekļaujošas vērtības, piemēram, cieņa, sadarbība, tolerance, izpalīdzība un empātija, skaidri apliecina mikroklimatu un attiecības klasē, tieši tāpēc esam gandarīti, ka ar šīs konferences palīdzību mums izdevās vienkopus pulcināt vairāk nekā 250 izglītības jomas speciālistus un ekspertus, kas ir ieinteresēti izprast un savā ikdienā ieviest iekļaujošas sabiedrības vērtības. 

Projekta Kompetenču pieeja mācību saturā jeb Skola2030 komanda pateicas visiem konferences “Iekļaujoša skola - ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi“ īstenošanā iesaistītajiem par veiksmīgu konferences norisi – gan dalībniekiem par līdzdalību, gan darbnīcu un diskusiju vadītājiem par dalīšanos ar pieredzes stāstiem, atziņām un resursiem, gan arī British Council pārstāvniecībai Latvijā un UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai par sadarbību.

Skola2030 darbā ar jauno mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā viens no būtiskiem izglītības principiem, uz kā balstās mācību satura un pieejas plānošana un īstenošana skolā, ir iekļaujošas izglītības pieeja. To iespējams īstenot, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju. Projekta ietvaros nozīmīgi resursi tiek veltīti mācību un metodisko līdzekļu izveidei bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī tiek domāts par to, kā atbalstīt pedagogus iekļaujošas izglītības īstenošanai un pilnveidot skolotāju prasmes strādāt ar bērniem ar daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām.

Lai varētu efektīvi īstenot iekļaujošas izglītības pieeju, nepieciešama kopīga vienošanās par mērķi pilnvērtīgi un kvalitatīvi iekļaut visus bērnus mācību procesā un tā īstenošanā iesaistīt daudzveidīgus sadarbības partnerus, kas var piedāvāt praktiskus risinājumus gan nacionālā, gan vietējā līmenī. Konference bija būtiska satikšanās un sarunu platforma gan ar praktiķiem, gan arī rīcībpolitikas pārstāvjiem, lai identificētu šādus risinājumus un to īstenošanā iesaistītos un iesaistāmos partnerus. Projekta Skola2030 ietvaros priecāsimies turpināt aizsāktās sadarbības un veicināt iekļaujošas izglītības pieejas īstenošanu Latvijā.

Konferences programma ar darba sesiju aprakstiem

Konferences lektoru prezentācijas 

Dažu darba sesiju prezentācijas

Saite uz bildēm no konferences: https://failiem.lv/u/wrhe6gue#

Aptauja par konferenci un iespēja pieteikties apliecinājumam par dalību: https://ej.uz/e4i9